Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật để thiết kế tổng mặt bằng bãi chôn lấp chất thải rắn, nội dung các giải pháp thiết kế khu chôn lấp, khu xử lý nước rác, khu phụ trợ của một bãi chôn lấp chất thải rắn.

Đối tượng áp dụng của Tiêu chuẩn này là các tổ chức, cá nhân trực tiếp thiết kế, quản lý và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn.

(ht-ntn)

 

 

 

 
Date published: 10.09.2014 | 16:23
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

TCXDVN 261:2001 Bãi chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật để thiết kế tổng mặt bằng bãi chôn lấp chất thải rắn, nội dung các giải pháp thiết kế khu chôn lấp, khu xử lý nước rác, khu phụ trợ của một bãi chôn lấp chất thải rắn.

Đối tượng áp dụng của Tiêu chuẩn này là các tổ chức, cá nhân trực tiếp thiết kế, quản lý và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn.

(ht-ntn)

 

 

 

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]