0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự toán xây dựng công trình (Hồ sơ thi công)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng công trình

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (Hạng mục: San nền, kè hồ, kè mương, tường chắn)

- Bảng dự toán hạng mục công trình (Hạng mục: San nền, kè hồ, kè mương, tường chắn)

- Bảng giá thông báo hạng mục công trình (Hạng mục: San nền, kè hồ, kè mương, tường chắn)

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá (Hạng mục: San nền, kè hồ, kè mương, tường chắn)

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (Hạng mục: Giao thông)

- Bảng dự toán hạng mục công trình (Hạng mục: Giao thông)

- Bảng giá thông báo hạng mục công trình (Hạng mục: Giao thông)

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá (Hạng mục: Giao thông)

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (Hạng mục: Cấp điện)

- Bảng dự toán hạng mục công trình (Hạng mục: Cấp điện)

- Bảng giá thông báo hạng mục công trình (Hạng mục: Cấp điện)

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá (Hạng mục: Cấp điện)

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (Hạng mục: Cấp nước và phòng cháy chữa cháy)

- Bảng dự toán hạng mục công trình (Hạng mục: Cấp nước và phòng cháy chữa cháy)

- Bảng giá thông báo hạng mục công trình (Hạng mục: Cấp nước và phòng cháy chữa cháy)

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá (Hạng mục: Cấp nước và phòng cháy chữa cháy)

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (Hạng mục: Thoát nước thải)

- Bảng dự toán hạng mục công trình (Hạng mục: Thoát nước thải)

- Bảng giá thông báo hạng mục công trình (Hạng mục: Thoát nước thải)

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá (Hạng mục: Thoát nước thải)

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (Hạng mục: Thoát nước mưa và mương xây hoàn trả)

- Bảng dự toán hạng mục công trình (Hạng mục: Thoát nước mưa và mương xây hoàn trả)

- Bảng giá thông báo hạng mục công trình (Hạng mục: Thoát nước mưa và mương xây hoàn trả)

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá (Hạng mục: Thoát nước mưa và mương xây hoàn trả)

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (Hạng mục: Cây xanh cách ly, tập trung)

- Bảng dự toán hạng mục công trình (Hạng mục: Cây xanh cách ly, tập trung)

- Bảng giá thông báo hạng mục công trình (Hạng mục: Cây xanh cách ly, tập trung)

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá (Hạng mục: Cây xanh cách ly, tập trung)

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (Hạng mục: Nhà điều hành và công trình phụ trợ)

- Bảng dự toán hạng mục công trình (Hạng mục: Nhà điều hành và công trình phụ trợ)

- Bảng giá thông báo hạng mục công trình (Hạng mục: Nhà điều hành và công trình phụ trợ)

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá (Hạng mục: Nhà điều hành và công trình phụ trợ)

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (Hạng mục: Biển quảng cáo)

- Bảng dự toán hạng mục công trình (Hạng mục: Biển quảng cáo)

- Bảng giá thông báo hạng mục công trình (Hạng mục: Biển quảng cáo)

- Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá (Hạng mục: Biển quảng cáo)

Định dạng tài liệu: (.xls)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi