Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- 02-A-001: Mặt bằng kiến trúc trệt

- 02-A-002: Mặt bằng trệt hoàn thiện

- 02-A-003: Mặt bằng trần

- 02-A-004: Mặt bằng mái

- 02-A-005: Mặt đứng trục 21-1, 1-21, A-Q, Q-A

- 02-A-006: Mặt cắt 1-1, 2-2

- 02-A-007: Chi tiết mặt bằng vệ sinh

- 02-A-008: Chi tiết mặt bằng vệ sinh văn phòng

- 02-A-009: Chi tiết mặt đứng vệ sinh 01

- 02-A-0010: Chi tiết mặt đứng vệ sinh 02

- 02-A-0011: Chi tiết chung

- 02-A-0012: Thống kê cửa đi

- 02-A-0013: Thống kê cửa sổ

- 02-A-0014: Thống kê vách kính

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 14.09.2020 | 17:19
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Kho trung chuyển hàng hoá – Hạng mục: Nhà văn phòng

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- 02-A-001: Mặt bằng kiến trúc trệt

- 02-A-002: Mặt bằng trệt hoàn thiện

- 02-A-003: Mặt bằng trần

- 02-A-004: Mặt bằng mái

- 02-A-005: Mặt đứng trục 21-1, 1-21, A-Q, Q-A

- 02-A-006: Mặt cắt 1-1, 2-2

- 02-A-007: Chi tiết mặt bằng vệ sinh

- 02-A-008: Chi tiết mặt bằng vệ sinh văn phòng

- 02-A-009: Chi tiết mặt đứng vệ sinh 01

- 02-A-0010: Chi tiết mặt đứng vệ sinh 02

- 02-A-0011: Chi tiết chung

- 02-A-0012: Thống kê cửa đi

- 02-A-0013: Thống kê cửa sổ

- 02-A-0014: Thống kê vách kính

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]