Thông tin dự án

Nội dung tài liệu: xem chi tiết tại phần mục lục tóm bắt bên dưới

- Tên dự án                           : Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông trung học

- Diện tích trường học          : 1,878 m2  

- Mục tiêu đầu tư                 : Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. 

- Hình thức đầu tư               : Đầu tư xây dựng mới 

- Hình thức quản lý             : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý  dự án do chủ đầu tư thành lập. 

- Tổng mức đầu tư               : 21,294,243,000 đồng 

- Vòng đời dự án                : 15 năm

 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh Dự án đầu tư file word(.doc)

(b)

Date published: 21.09.2017 | 00:27
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
300 EP

Thuyết minh dự án đầu tư Trường liên cấp: Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông trung học

Thông tin dự án

Nội dung tài liệu: xem chi tiết tại phần mục lục tóm bắt bên dưới

- Tên dự án                           : Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Phổ thông trung học

- Diện tích trường học          : 1,878 m2  

- Mục tiêu đầu tư                 : Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. 

- Hình thức đầu tư               : Đầu tư xây dựng mới 

- Hình thức quản lý             : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý  dự án do chủ đầu tư thành lập. 

- Tổng mức đầu tư               : 21,294,243,000 đồng 

- Vòng đời dự án                : 15 năm

 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh Dự án đầu tư file word(.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]