0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 – thành phố Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 – thành phố Vũng Tàu

- Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện.

- Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhân khẩu học của nhân khẩu thực tế thường trú của các hộ dân cư sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019. Để bổ sung thông tin đánh giá những biến động về nhân khẩu học như tình hình sinh, chết, di cư của người dân, thông tin về lao động việc làm, điều kiện sống của các hộ dân cư và một số thông tin khác, điều tra mẫu trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện với quy mô mẫu 9% hộ dân cư trên cả nước.

- Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra giúp nâng cao chất lượng thông tin, minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian xử lý để công bố sớm kết quả Tổng điều tra và tiết kiệm kinh phí so với các cuộc điều tra và Tổng điều tra theo phương pháp điều tra truyền thống.

- Cuốn sách “Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019” gồm 3 phần:

  + Phần I: Công tác tổ chức và  thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

  + Phần II: Những kết quả chủ yếu, gồm các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số; mức sinh; mức chết; di cư và đô thị hóa; giáo dục và đào tạo; lao động và việc làm; điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư.

  + Phần III: Biểu tổng hợp số liệu. Phần này sẽ trình bày hệ biểu được tổng hợp từ kết quả điều tra toàn bộ và kết quả điều tra mẫu.

* Thời điểm lập báo cáo: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 – thành phố Vũng Tàu

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi