0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Báo cáo tổng hợp Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam

Nội dụng của Báo cáo gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở khoa học và thực tiễn phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam

Chương 2: Phân tích đánh giá thực trạng KCHT-GT dưới góc độ phát triển bền vững

Chương 3: Định hướng phát triển bền vững KCHT-GT ở Việt Nam

Chương 4: Các giải pháp, chính sách chủ yếu và lộ trình thực hiện

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi