0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.pdf),  (.jpg)

- Huyện Trần Đề nằm ở phía Đông Nam tỉnh Sóc Trăng; trên đầu mối giao thông thuỷ bộ của vùng Tây Nam Bộ gồm QL1, QL Nam sông Hậu, QL ven biển, đường thuỷ sông Hậu và biển Đông. Đây là khu vực phát triển chiến lược của tỉnh Sóc Trăng và vùng Tây Nam bộ trong mối quan hệ cùng có lợi với các trọng điểm kinh tế - kỹ thuật - đô thị của tiểu vùng sông Mêkông, vùng TP. Hồ Chí Minh và tam giác tăng trưởng “Sóc Trăng - Trần Đề - Đại Ngãi”. Thị trấn Trần Đề được thành lập năm 2009, đƣợc lập quy hoạch chung đến năm 2020 với quy mô dân số khoảng 40.000 ngƣời. Tuy nhiên, kể từ khi phê duyệt quy hoạch (năm 2003) đến nay, đã có nhiều nhân tố mới ảnh hƣởng đến sự phát triển của Thị trấn nhƣ: sự phát triển mạnh của hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị ven sông Hậu và ven biển Đông; cảng Trần Đề được nâng lên cấp Tỉnh; Thị trấn đƣợc định hướng là huyện lỵ của huyện Trần Đề. Mặt khác, tỉnh Sóc Trăng định hướng xây dựng thị trấn Trần Đề thành một đô thị trung tâm vùng kinh tế biển của Tỉnh; là thị xã - đô thị loại IV trong giai đoạn 2020-2030 (Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050). Đây là những nhân tố nội sinh ngoại ứng, tạo vị thế phát triển mới cho Thị trấn.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2014

- Mục tiêu: Quy hoạch thị trấn Trần Đề trở thành đô thị trung tâm vùng kinh tế biển của tỉnh Sóc Trăng; phát triển tổng hợp đa ngành gồm: Công nghiệp - Dịch vụ. Nông nghiệp, thuỷ sản gắn với kinh tế vùng ĐBSCL và vùng tỉnh Sóc Trăng. Quy hoạch thị trấn Trần Đề có môi trƣờng kinh tế - xã hội bền vững; có hệ

thống hạ tầng dịch vụ (kinh tế, xã hội, kỹ thuật) đồng bộ, hiện đại...vv, định hướng trước năm 2030 trở thành đô thị loại IV và là Thị xã trực thuộc Tỉnh. Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của Tỉnh đến năm 2020. Làm cơ sở pháp lý để triển khai công tác chuẩn bị đầu tƣ và quản lý xây dựng theo quy hoạch; hoạch định các chính sách phát triển, thu hút đầu tƣ, quản lý đô thị và nông thôn.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030

- Bản vẽ:

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi