0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2050 sẽ là vùng đô thị lớn, có chức năng kinh tế tổng hợp của quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là khu vực phát triển năng động, có chất lượng đô thị cao, môi trường đầu tư thuận lợi, bền vững; bảo đảm an ninh, quốc phòng; Thủ đô Hà Nội là đô thị hạt nhân đặc biệt, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Từ những định hướng và tầm nhìn trên thì việc lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 là rất cần thiết.

* Thông tin đồ án:

- Phạm vi nghiên cứu: Liên quan đến Vùng Thủ đô Hà Nội gồm vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và các khu vực liên quan khác có tác động đến không gian phát triển kinh tế xã hội của Vùng trong tầm nhìn hướng tới năm 2050.

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050: năm 2016

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050 là: Đáp ứng các yêu cầu phát triển, công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội có sự phân công, hợp tác, chia sẻ và liên kết giữa các địa phương trong Vùng. Đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia có hiệu quả; hạn chế những mặt trái của quá trình đô thị hóa đến môi trường sống, tác động của biến đổi khí hậu nhằm xây dựng Vùng phát triển thịnh vượng và có môi trường bền vững. Đáp ứng nhu cầu xây dựng đồng bộ và hiện đại hệ thống mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và xã hội của Vùng, tạo điều kiện cho các đô thị tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tạo động lực thúc đẩy phát triển cho các khu vực xung quanh về kinh tế, văn hóa - xã hội; phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn; bảo đảm quốc phòng – an ninh....

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng tổng hợp vùng

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng giao thông

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cấp điện

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng cấp nước

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng đánh giá môi trường chiến lược vùng

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp nước

+ QH 13: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống cấp điện và TTLL

+ QH 14: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH 15: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược vùng

+ QH 16: Bản vẽ sơ đồ phân vùng phát triển không gian

+ QH 17: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống đô thị vùng

+ QH 18:  Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống nông nghiệp vùng

+ QH 19: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống công nghiệp vùng

+ QH 20: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống trung tâm thương mại vùng

+ QH 21: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống giao thông vùng

+ QH 22: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống y tế vùng

+ QH 23: Bản vẽ sơ đồ định hướng hệ thống giao dục vùng

+ QH 24: Bản vẽ sơ đồ định hướng bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, cảnh quan vùng

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi