Mục tiêu của đề tài:

- Thu thập, biên tập dữ liệu đầu vào của HEC-RAS bao gồm: Dữ liệu hình học mang lưới sông, dữ liệu sử dụng đất và dữ liệu lưu lượng dòng chảy, độ cao mực nước

- Mô phỏng vùng ngập trên lưu vực về diện tích, độ sâu ngập dựa trên mô hình HEC – RAS

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Dữ liệu, phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Các kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/62 trang

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 16:19
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Đăk Bla sử dụng mô hình HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS

Mục tiêu của đề tài:

- Thu thập, biên tập dữ liệu đầu vào của HEC-RAS bao gồm: Dữ liệu hình học mang lưới sông, dữ liệu sử dụng đất và dữ liệu lưu lượng dòng chảy, độ cao mực nước

- Mô phỏng vùng ngập trên lưu vực về diện tích, độ sâu ngập dựa trên mô hình HEC – RAS

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Dữ liệu, phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Các kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/62 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]