Tiểu luận gồm 2 phần:

A. TAI BIẾN DO XÓI MÒN BỀ MẶT

1. Khái niệm chung về xói mòn đất

2. Xói mòn bề mặt

3. Tổn thất do xói mòn bề mặt.

4. Ảnh hưởng của các nhân tố đến xói mòn bề mặt.

5. Phương pháp nghiên cứu xói mòn bề mặt

6. Một số giải pháp khắc phục xói mòn bề mặt

B. TÍCH TỤ ĐẤT ĐÁ

1. Nguyên nhân gây ra hiện tượng tích tụ đất đá

2. Tai biến hiện tượng tích tụ đất đá

Tài liệu định dạng file word

(ht-ntn)

 

Date published: 29.12.2014 | 08:38
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Tiểu luận Xói mòn bề mặt và tích tụ đất đá

Tiểu luận gồm 2 phần:

A. TAI BIẾN DO XÓI MÒN BỀ MẶT

1. Khái niệm chung về xói mòn đất

2. Xói mòn bề mặt

3. Tổn thất do xói mòn bề mặt.

4. Ảnh hưởng của các nhân tố đến xói mòn bề mặt.

5. Phương pháp nghiên cứu xói mòn bề mặt

6. Một số giải pháp khắc phục xói mòn bề mặt

B. TÍCH TỤ ĐẤT ĐÁ

1. Nguyên nhân gây ra hiện tượng tích tụ đất đá

2. Tai biến hiện tượng tích tụ đất đá

Tài liệu định dạng file word

(ht-ntn)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]