Nội dung của đề tài:

-          Tìm hiểu CSDL, POSTGRESQL

-          Tìm hiểu ArcGIS, ngôn ngữ lập trình

-          Phân tích, thiết kế và xây dựng CSDL hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/32 trang

(ht-ntn)

Date published: 02.04.2015 | 10:36
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai

Nội dung của đề tài:

-          Tìm hiểu CSDL, POSTGRESQL

-          Tìm hiểu ArcGIS, ngôn ngữ lập trình

-          Phân tích, thiết kế và xây dựng CSDL hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/32 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]