Xây dựng phần mềm có ứng dụng các thuật toán tối ưu không gian nhằm hỗ trỏ trong việc vận hành các trạm BTS, với các mục tiêu:

-          Quản lý, tổ chức dữ liệu thành một hệ thống

-          Xây dựng phần mềm thực hiện mô phỏng dữ liệu phủ sóng

-          Giải bài toán đọc lập để mô hình hóa dữ liệu tối ưu

-          Hiển thị dữ liệu không gian lớp phủ song của các BTX

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trạng: pdf/59 trang

 

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 14:56
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS hỗ trợ vận hành tối ưu mạng lưới BTS (trạm thu phát gốc) trên địa bàn thủ đô Hà Nội

Xây dựng phần mềm có ứng dụng các thuật toán tối ưu không gian nhằm hỗ trỏ trong việc vận hành các trạm BTS, với các mục tiêu:

-          Quản lý, tổ chức dữ liệu thành một hệ thống

-          Xây dựng phần mềm thực hiện mô phỏng dữ liệu phủ sóng

-          Giải bài toán đọc lập để mô hình hóa dữ liệu tối ưu

-          Hiển thị dữ liệu không gian lớp phủ song của các BTX

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trạng: pdf/59 trang

 

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]