Mục tiêu của đề tài:

-          Thu thập bản đồ diện tích rừng qua rừng thời điểm 2008 và 2011

-          Ứng dụng GIS phân tích chống lớp xác định sự chuyển đổi về diện tích rừng và mục đích sử dụng rừng

-          Thành lập bản đồ biến động diện tích rừng

-          Xác định các nguyên nhân, đề xuất giải pháp

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang : (PDF/41 trang)

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 16:13
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Gia Lai

Mục tiêu của đề tài:

-          Thu thập bản đồ diện tích rừng qua rừng thời điểm 2008 và 2011

-          Ứng dụng GIS phân tích chống lớp xác định sự chuyển đổi về diện tích rừng và mục đích sử dụng rừng

-          Thành lập bản đồ biến động diện tích rừng

-          Xác định các nguyên nhân, đề xuất giải pháp

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang : (PDF/41 trang)

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]