Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CX-01: Mặt bằng tổng thể

- CX-ĐP-01-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-01

- CX-ĐP-02-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-02

- CX-ĐP-02-02: Bảng toạ độ cây bóng mát khu CX-ĐP-02

- CX-ĐP-03-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-03

- CX-ĐP-03-02: Bảng toạ độ cây bóng mát khu CX-ĐP-03

- CX-ĐP-04-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-04

- CX-ĐP-04-02: Bảng toạ độ cây bóng mát khu CX-ĐP-04

- CX-ĐP-05-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-05

- CX-ĐP-05-02: Bảng toạ độ cây bóng mát khu CX-ĐP-05

- CX-ĐP-06-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-06

- CXCC-01: Mặt bằng tổng thể khu cổng chào

- CXCC-02: Mặt bằng bố trí cây thăm bồn A

- CXCC-03: Mặt đứng bố trí cây thăm bồn A

- CXCC-04: Mặt bằng bố trí cây thăm bồn B

- CX-01-01: Chi tiết hố trồng cây và cọc chồng

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 23.10.2020 | 14:04
Available in Ebook

Thiết kế bản vẽ thi công – Dự án Khu dân cư thương mại Chợ Mới thị trấn Bích Động – Hạng mục: Cây xanh cảnh quan

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CX-01: Mặt bằng tổng thể

- CX-ĐP-01-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-01

- CX-ĐP-02-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-02

- CX-ĐP-02-02: Bảng toạ độ cây bóng mát khu CX-ĐP-02

- CX-ĐP-03-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-03

- CX-ĐP-03-02: Bảng toạ độ cây bóng mát khu CX-ĐP-03

- CX-ĐP-04-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-04

- CX-ĐP-04-02: Bảng toạ độ cây bóng mát khu CX-ĐP-04

- CX-ĐP-05-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-05

- CX-ĐP-05-02: Bảng toạ độ cây bóng mát khu CX-ĐP-05

- CX-ĐP-06-01: Mặt bằng bố trí cây bóng mát khu CX-ĐP-06

- CXCC-01: Mặt bằng tổng thể khu cổng chào

- CXCC-02: Mặt bằng bố trí cây thăm bồn A

- CXCC-03: Mặt đứng bố trí cây thăm bồn A

- CXCC-04: Mặt bằng bố trí cây thăm bồn B

- CX-01-01: Chi tiết hố trồng cây và cọc chồng

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]