0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ:  Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015; Sở Nông nghiệp & PTNT đã phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 03/QĐ-SNN-KH ngày 07/01/2015;

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-BNN-KH ngày 15/01/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Sở Nông nghiệp & PTNT đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tại văn bản số 330/SNN-KH ngày 27/02/2015.

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-BNN-KH ngày 23/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; ngày 28/02/2014, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-SNN-KH về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ.

- Mục tiêu: Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

* Thời điểm báo cáo: 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi