0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng hợp đề án chiến lược Marketing du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

Báo cáo tổng hợp đề án chiến lược Marketing du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

- Du lịch đóng một vai trò hàng đầu trong sự phát triển kinh tế - xã hội, được coi là một động lực tăng trưởng cho nền kinh tế và mang lại lợi ích cho người dân, tạo ra nhiều việc làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, để phát triển du lịch bền vững theo đúng quan điểm, mục tiêu đã xác định cần phải có Chiến lược Marketing du lịch cho quốc gia, vùng, địa phương, điểm đến du lịch. Phú Yên có TNDL tự nhiên và nhân văn khá phong phú và đang nổi lên như là một điểm đến du lịch mới. Trong những năm qua, với sự quan tâm rất lớn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển ngành du lịch cho từng thời kỳ, du lịch tỉnh Phú Yên đã có bước chuyển tích cực.

Báo cáo tổng hợp đề án chiến lược Marketing du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

- Mục tiêu của đồ án đó là: Góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch Phú Yên, thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình hành động số 05/CTr-TU về đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Quy hoạch phát triển du lịch Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Định vị du lịch Phú Yên là điểm đến hấp dẫn và thân thiện dựa trên các giá trị sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch biển, nghỉ dưỡng biển đảo; du lịch sinh thái gắn với văn hóa, kết hợp chặt chẽ các hoạt động marketing du lịch với các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường. Tạo cơ hội hợp tác, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho hoạt động marketing du lịch Phú Yên; nâng cao hiệu quả và chuyên nghiệp hoá hoạt động marketing du lịch theo hướng hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng hợp đề án chiến lược Marketing du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

(bnt-tvxdvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi