0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung phát triển Công Nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung phát triển Công Nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

-Tại Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đã xây dựng mục tiêu: “… Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”. Như vây, việc thúc đẩy phát triển công nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt của Phú Yên, trong đó đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng. Trên cơ sở đó giải quyết công ăn việc làm, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Dự án này nghiên cứu các hoạt động về công nghiệp và các điều kiện cần thiết để thực hiện các hoạt động công nghiệp trên địa bàn Phú Yên

Quy hoạch chung phát triển Công Nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

- Mục tiêu của đồ án đó là: Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Phân tích về lợi thế, hạn chế, cơ hội và thách thức để từ đó điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và xu hướng phát triển của cả nước. Làm cơ sở xây dựng các kế hoạch phát triển ngành công nghiệp 05 năm, hàng năm; căn cứ để đưa ra các chủ trương, các giải pháp chỉ đạo điều hành của các cơ quan, các cấp chính quyền; giúp các nhà đầu tư khai thác cơ hội và tiềm năng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung phát triển Công Nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

+ Quyết định phê duyệt

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch phát triển Công Nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Phú Yên

+ Bản đồ hiện trạng Công Nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2016

(hoangvietanh-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi