Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 Qui định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
0 EP
QCVN 49:2012/BTNMT Về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền
0 EP
Thông tư 29/2014/TT- BTNMT quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
0 EP
QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép
0 EP
QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
0 EP
QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
0 EP
QCVN 11:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới độ cao
15 EP
QCVN 04:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới toạ độ
15 EP
Thông tư số 20/2009/TT-BTNMT Quy định định mức Kinh tế kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng tài nguyên nước
0 EP
Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
0 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]