Mục tiêu của đề tài:

-          Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào cho mô hình SWAT tại lưu vực sông Đak – Bla

-          Tính toán, mô phỏng chất lượng nước cho lưu vực sông Đak-Bla giai đoạn 2000-2010

-          Đánh giá chất lượng nước cho lưu vực sông Đak-Bla giai đoạn 2000-2010

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/78 trang

(ht-ntn)

Date published: 02.04.2015 | 10:32
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đăk Bla, tỉnh Kon Tum

Mục tiêu của đề tài:

-          Xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào cho mô hình SWAT tại lưu vực sông Đak – Bla

-          Tính toán, mô phỏng chất lượng nước cho lưu vực sông Đak-Bla giai đoạn 2000-2010

-          Đánh giá chất lượng nước cho lưu vực sông Đak-Bla giai đoạn 2000-2010

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/78 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]