Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bảng trắc dọc sông Lô

- Bảng tính toán thuỷ lực sông Lô

*) Bản vẽ:

- NT-MBTT: Mặt bằng tổng thể thoát nước thải

- NT-TD      : Trắc dọc thoát nước thải (16 bản)

- NT-01       : Cấu tạo cống tròn BTCT D300T – L2500MM

- NT-01       : Cấu tạo cống tròn BTCT D300TC – L2500MM

- NT-01       : Cấu tạo cống tròn BTCT D400T – L2500MM

- NT-01       : Cấu tạo cống tròn BTCT D400TC – L2500MM

- NT-02       : Cấu tạo bố trí gối đỡ cống điển hình

- NT-03       : Chi tiết đế cống

- NT-04       : Mặt cắt hố đào điển hình 

- NT-05       : Cấu tạo ga D300 

- NT-06       : Cấu tạo ga D400 

- NT-07       : Cấu tạo cửa van D400

Định dạng tài liệu:(.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 05.08.2020 | 10:55
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp - Hạng mục: Thoát nước thải

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bảng trắc dọc sông Lô

- Bảng tính toán thuỷ lực sông Lô

*) Bản vẽ:

- NT-MBTT: Mặt bằng tổng thể thoát nước thải

- NT-TD      : Trắc dọc thoát nước thải (16 bản)

- NT-01       : Cấu tạo cống tròn BTCT D300T – L2500MM

- NT-01       : Cấu tạo cống tròn BTCT D300TC – L2500MM

- NT-01       : Cấu tạo cống tròn BTCT D400T – L2500MM

- NT-01       : Cấu tạo cống tròn BTCT D400TC – L2500MM

- NT-02       : Cấu tạo bố trí gối đỡ cống điển hình

- NT-03       : Chi tiết đế cống

- NT-04       : Mặt cắt hố đào điển hình 

- NT-05       : Cấu tạo ga D300 

- NT-06       : Cấu tạo ga D400 

- NT-07       : Cấu tạo cửa van D400

Định dạng tài liệu:(.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]