Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TBA-1-01: Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-1-02: Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-1-03: Hướng dẫn lắp đặt thiết bị (TBA1-50KVA)

- TBA-1-04: Chi tiết tủ hạ thế (TBA1-50KVA)

- TBA-1-05: Chi tiết máng cáp cao/ hạ thế (TBA1-50KVA)

- TBA-1-06-07: Chi tiết móng trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-1-08: Chi tiết hệ thống tiếp địa trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-1-09: Bố trí cột điểm đấu 4-MK rẽ nhánh trạm biến áp TBA1

- TBA-1-10: Chi tiết rãnh cáp ngầm (TBA1-50KVA)

- TBA-1-11: Bảng thống kê khối lượng trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-2-01: Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-2-02: Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-2-03: Hướng dẫn lắp đặt thiết bị (TBA2-50KVA)

- TBA-2-04: Chi tiết tủ hạ thế (TBA2-50KVA)

- TBA-2-05: Chi tiết máng cáp cao/ hạ thế (TBA2-50KVA)

- TBA-2-06-07: Chi tiết móng trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-2-08: Chi tiết hệ thống tiếp địa trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-2-09: Bố trí cột điểm đấu 19A-L2 rẽ nhánh trạm biến áp TBA2

- TBA-2-10: Chi tiết rãnh cáp ngầm (TBA2-50KVA)

- TBA-2-11: Bảng thống kê khối lượng trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-3-01: Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-02: Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-03-05: Mặt đứng trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-06-08: Mặt cắt trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-09: Chi tiết móng trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-10: Chi tiết hệ thống tiếp địa trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-11: Bố trí cột điểm đấu 3A-L1 rẽ nhánh trạm biến áp TBA3

- TBA-3-12: Chi tiết rãnh cáp ngầm (TBA3-320KVA)

- TBA-3-13: Bảng thống kê khối lượng trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-4-01: Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-02: Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-03-05: Mặt đứng trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-06-08: Mặt cắt trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-09: Chi tiết móng trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-10: Chi tiết hệ thống tiếp địa trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-11: Bố trí cột điểm đấu 10C-L1 rẽ nhánh trạm biến áp TBA4

- TBA-4-12: Chi tiết rãnh cáp ngầm (TBA4-560KVA)

- TBA-4-13: Bảng thống kê khối lượng trạm biến áp (TBA4-560KVA)

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng trạm biến áp

*) Thuyết minh tổng hợp.

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg) ; (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 05.08.2020 | 15:50
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp - hạng mục trạm biến áp

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- TBA-1-01: Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-1-02: Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-1-03: Hướng dẫn lắp đặt thiết bị (TBA1-50KVA)

- TBA-1-04: Chi tiết tủ hạ thế (TBA1-50KVA)

- TBA-1-05: Chi tiết máng cáp cao/ hạ thế (TBA1-50KVA)

- TBA-1-06-07: Chi tiết móng trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-1-08: Chi tiết hệ thống tiếp địa trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-1-09: Bố trí cột điểm đấu 4-MK rẽ nhánh trạm biến áp TBA1

- TBA-1-10: Chi tiết rãnh cáp ngầm (TBA1-50KVA)

- TBA-1-11: Bảng thống kê khối lượng trạm biến áp (TBA1-50KVA)

- TBA-2-01: Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-2-02: Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-2-03: Hướng dẫn lắp đặt thiết bị (TBA2-50KVA)

- TBA-2-04: Chi tiết tủ hạ thế (TBA2-50KVA)

- TBA-2-05: Chi tiết máng cáp cao/ hạ thế (TBA2-50KVA)

- TBA-2-06-07: Chi tiết móng trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-2-08: Chi tiết hệ thống tiếp địa trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-2-09: Bố trí cột điểm đấu 19A-L2 rẽ nhánh trạm biến áp TBA2

- TBA-2-10: Chi tiết rãnh cáp ngầm (TBA2-50KVA)

- TBA-2-11: Bảng thống kê khối lượng trạm biến áp (TBA2-50KVA)

- TBA-3-01: Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-02: Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-03-05: Mặt đứng trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-06-08: Mặt cắt trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-09: Chi tiết móng trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-10: Chi tiết hệ thống tiếp địa trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-3-11: Bố trí cột điểm đấu 3A-L1 rẽ nhánh trạm biến áp TBA3

- TBA-3-12: Chi tiết rãnh cáp ngầm (TBA3-320KVA)

- TBA-3-13: Bảng thống kê khối lượng trạm biến áp (TBA3-320KVA)

- TBA-4-01: Sơ đồ nguyên lý trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-02: Mặt bằng bố trí thiết bị trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-03-05: Mặt đứng trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-06-08: Mặt cắt trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-09: Chi tiết móng trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-10: Chi tiết hệ thống tiếp địa trạm biến áp (TBA4-560KVA)

- TBA-4-11: Bố trí cột điểm đấu 10C-L1 rẽ nhánh trạm biến áp TBA4

- TBA-4-12: Chi tiết rãnh cáp ngầm (TBA4-560KVA)

- TBA-4-13: Bảng thống kê khối lượng trạm biến áp (TBA4-560KVA)

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng trạm biến áp

*) Thuyết minh tổng hợp.

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg) ; (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]