Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CN-TT-01: Mặt bằng tổng thể hệ thống cấp nước

- CNTD-T1-01: Vị trí tuyến cấp nước – Tuyến 1

- CNTD-T1-02-18: Trắc dọc tuyến cấp nước – Tuyến 1

- CNTD-T1-02-19: Chi tiết cấp nước – Tuyến 1

- CNTD-T1-02-20: Mặt cắt ngang đường – Bảng thống kê khối lượng Tuyến 1

- CNTD-T2-01: Vị trí tuyến cấp nước – Tuyến 2

- CNTD-T2-02-11: Trắc dọc tuyến cấp nước – Tuyến 2

- CNTD-T2-02-12: Chi tiết cấp nước – Tuyến 2

- CNTD-T1-02-13: Mặt cắt ngang đường – Bảng thống kê khối lượng Tuyến 2

- CN-01: Chi tiết hố van loại 1 D110

- CN-02: Chi tiết hố van loại 2 D160

- CN-03: Chi tiết hố van loại 3 D200

- CN-04:  Chi tiết hố van loại 4 D250

- CN-05:  Chi tiết gối đỡ tê, cút mặt cắt chôn ống

- CN-06: Chi tiết điển hình trụ cứu hoả D100

- CN-07: Chi tiết van xả khí, xả cặn

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-acvn11)

Date published: 04.08.2020 | 17:12
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư- Hạng mục Cấp nước

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CN-TT-01: Mặt bằng tổng thể hệ thống cấp nước

- CNTD-T1-01: Vị trí tuyến cấp nước – Tuyến 1

- CNTD-T1-02-18: Trắc dọc tuyến cấp nước – Tuyến 1

- CNTD-T1-02-19: Chi tiết cấp nước – Tuyến 1

- CNTD-T1-02-20: Mặt cắt ngang đường – Bảng thống kê khối lượng Tuyến 1

- CNTD-T2-01: Vị trí tuyến cấp nước – Tuyến 2

- CNTD-T2-02-11: Trắc dọc tuyến cấp nước – Tuyến 2

- CNTD-T2-02-12: Chi tiết cấp nước – Tuyến 2

- CNTD-T1-02-13: Mặt cắt ngang đường – Bảng thống kê khối lượng Tuyến 2

- CN-01: Chi tiết hố van loại 1 D110

- CN-02: Chi tiết hố van loại 2 D160

- CN-03: Chi tiết hố van loại 3 D200

- CN-04:  Chi tiết hố van loại 4 D250

- CN-05:  Chi tiết gối đỡ tê, cút mặt cắt chôn ống

- CN-06: Chi tiết điển hình trụ cứu hoả D100

- CN-07: Chi tiết van xả khí, xả cặn

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (nvt-upweb-acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]