Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp khối lượng

- Bảng tính kiểm toán áo đường

*) Bản vẽ:

- BĐGT-01: Bình đồ tổng thể mạng lưới giao thông

- BĐCX-01: Bình đồ tổ chức giao thông và cây xanh

- CTN-01   : Chi tiết nút giao N1, N2

- CTN-02   : Chi tiết nút giao N3, N4

- CTN-03   : Chi tiết nút giao N5, N6-7

- CTN-04   : Chi tiết nút giao N8-9, N10

- CTN-05   : Chi tiết nút giao N11, N12

- CTN-06   : Chi tiết nút giao N13, N16

- CTN-07   : Chi tiết nút giao N17, N20, N22

- GT-CTCT: Chi tiết cấu tạo

- GT-MCNDH: Mặt cắt ngang điển hình (1/2)

- GT-MCNDH: Mặt cắt ngang điển hình (2/2)

- GT-TD-RD01….10: Trắc dọc giao thông

Định dạng tài liệu: (.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 03.08.2020 | 10:43
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp- Hạng mục: Giao thông

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp khối lượng

- Bảng tính kiểm toán áo đường

*) Bản vẽ:

- BĐGT-01: Bình đồ tổng thể mạng lưới giao thông

- BĐCX-01: Bình đồ tổ chức giao thông và cây xanh

- CTN-01   : Chi tiết nút giao N1, N2

- CTN-02   : Chi tiết nút giao N3, N4

- CTN-03   : Chi tiết nút giao N5, N6-7

- CTN-04   : Chi tiết nút giao N8-9, N10

- CTN-05   : Chi tiết nút giao N11, N12

- CTN-06   : Chi tiết nút giao N13, N16

- CTN-07   : Chi tiết nút giao N17, N20, N22

- GT-CTCT: Chi tiết cấu tạo

- GT-MCNDH: Mặt cắt ngang điển hình (1/2)

- GT-MCNDH: Mặt cắt ngang điển hình (2/2)

- GT-TD-RD01….10: Trắc dọc giao thông

Định dạng tài liệu: (.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]