Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CS-00: Sơ đồ bản vẽ chi tiết 1/500

- MBTT-CS-01: Mặt bằng tổng thể chiếu sáng

- MB-CS-01-34: Mặt bằng chiếu sáng

- MB-CS-35-37: Mặt bằng chiếu sáng lô cây xanh

- SĐ-CS-01-38-39: Sơ đồ mạng lưới chiếu sáng

- SĐ-CS-40: Sơ đồ tủ diều khiển chiếu sáng

- SĐ-CS-41: Nguyên lý điều khiển chiếu sáng

- SĐ-CS-42: Chi tiết lắp đặt tủ chiếu sáng

- CT-CS-43: Chi tiết lắp đặt đèn cột thép cao 12m (10m)

- CT-CS-44: Chi tiết móng cột đèn cao 12m (10m)

- CT-CS-45: Chi tiết lắp đặt đèn cảnh quan

- CT-CS-46: Chi tiết mương cáp chiếu sáng

- CT-CS-47: Mặt cắt ngang điển hình mạng lưới chiếu sáng

- CT-CS-48: Bảng thống kê khối lượng  

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng chiếu sáng

*) Thuyết minh tổng hợp.

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg) ; (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 05.08.2020 | 16:24
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp- Hạng mục: Chiếu sáng

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CS-00: Sơ đồ bản vẽ chi tiết 1/500

- MBTT-CS-01: Mặt bằng tổng thể chiếu sáng

- MB-CS-01-34: Mặt bằng chiếu sáng

- MB-CS-35-37: Mặt bằng chiếu sáng lô cây xanh

- SĐ-CS-01-38-39: Sơ đồ mạng lưới chiếu sáng

- SĐ-CS-40: Sơ đồ tủ diều khiển chiếu sáng

- SĐ-CS-41: Nguyên lý điều khiển chiếu sáng

- SĐ-CS-42: Chi tiết lắp đặt tủ chiếu sáng

- CT-CS-43: Chi tiết lắp đặt đèn cột thép cao 12m (10m)

- CT-CS-44: Chi tiết móng cột đèn cao 12m (10m)

- CT-CS-45: Chi tiết lắp đặt đèn cảnh quan

- CT-CS-46: Chi tiết mương cáp chiếu sáng

- CT-CS-47: Mặt cắt ngang điển hình mạng lưới chiếu sáng

- CT-CS-48: Bảng thống kê khối lượng  

*) Bảng tính:

- Tổng hợp khối lượng chiếu sáng

*) Thuyết minh tổng hợp.

Định dạng tài liệu: (.xls); (.dwg) ; (.doc)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]