Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

 *) Bảng tính:

- Tính lực căng dây AC240

- Tính lực căng dây AC185

- Tính lực căng dây AC120

- Tính ứng suất – độ võng (mạch kép AC240)

- Tính ứng suất – độ võng (mạch kép AC185)

- Tính ứng suất – độ võng (mạch kép AC120)

 Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 06.08.2020 | 13:26
Available in Ebook

Dự án đầu tư xây dựng kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp- Hạng mục điện: tính toán lực căng dây

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

 *) Bảng tính:

- Tính lực căng dây AC240

- Tính lực căng dây AC185

- Tính lực căng dây AC120

- Tính ứng suất – độ võng (mạch kép AC240)

- Tính ứng suất – độ võng (mạch kép AC185)

- Tính ứng suất – độ võng (mạch kép AC120)

 Định dạng tài liệu: (.pdf)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]