Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CS-01: Tổng mặt bằng cấp điện chiếu sáng

- CS-02: Sơ đồ nguyên lý chiếu sáng

- CS-03: Cột đèn chiếu sáng 10M, cần đơn

- CS-04: Cột đèn chiếu sáng 12M, cần đôi

- CS-05: Chi tiết móng cột đèn chiếu sáng 12M, cần đơn/đôi

- CS-06: Chi tiết tủ điều khiển chiếu sáng

- CS-07: Nguyên lý tủ điều khiển chiếu sáng 

Định dạng tài liệu:(.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 10.08.2020 | 10:52
Available in Ebook

Hạng mục: Cấp điện chiếu sáng (Hồ sơ thiết kế cơ sở khu công nghiệp sông Lô I)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CS-01: Tổng mặt bằng cấp điện chiếu sáng

- CS-02: Sơ đồ nguyên lý chiếu sáng

- CS-03: Cột đèn chiếu sáng 10M, cần đơn

- CS-04: Cột đèn chiếu sáng 12M, cần đôi

- CS-05: Chi tiết móng cột đèn chiếu sáng 12M, cần đơn/đôi

- CS-06: Chi tiết tủ điều khiển chiếu sáng

- CS-07: Nguyên lý tủ điều khiển chiếu sáng 

Định dạng tài liệu:(.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]