Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CĐ-01: Tổng mặt bằng cấp điện 22KV

- CĐ-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện 22KV

- CĐ-03: Chi tiết trung thế (1/4)

- CĐ-04: Chi tiết trung thế (2/4)

- CĐ-05: Chi tiết trung thế (3/4)

- CĐ-06: Chi tiết trung thế (4/4)

- CĐ-07: Chi tiết mặt cắt dọc nhánh C tuyến 02 mạch 1 (Đường RD-04)

- TBA-01: Mặt bằng trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-02: Mặt bên D trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-03: Mặt bên B trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-04: Mặt bên A,C trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-05: Mặt cắt trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-06: Bố trí thiết bị MV, LV KIOS 1500 KVS

- TBA-07: Mặt bằng móng trạm ba KIOS 1500 KVA

- TBA-08: Bể thu dầu – Trạm ba KIOS 1500 KVA

Định dạng tài liệu:(.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 10.08.2020 | 10:51
Available in Ebook

Hạng mục: Cấp điện, Trạm biến áp 1500 kVA (Hồ sơ thiết kế cơ sở khu công nghiệp sông Lô I)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CĐ-01: Tổng mặt bằng cấp điện 22KV

- CĐ-02: Sơ đồ nguyên lý lưới điện 22KV

- CĐ-03: Chi tiết trung thế (1/4)

- CĐ-04: Chi tiết trung thế (2/4)

- CĐ-05: Chi tiết trung thế (3/4)

- CĐ-06: Chi tiết trung thế (4/4)

- CĐ-07: Chi tiết mặt cắt dọc nhánh C tuyến 02 mạch 1 (Đường RD-04)

- TBA-01: Mặt bằng trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-02: Mặt bên D trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-03: Mặt bên B trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-04: Mặt bên A,C trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-05: Mặt cắt trạm biến áp KIOS 1500 KVA

- TBA-06: Bố trí thiết bị MV, LV KIOS 1500 KVS

- TBA-07: Mặt bằng móng trạm ba KIOS 1500 KVA

- TBA-08: Bể thu dầu – Trạm ba KIOS 1500 KVA

Định dạng tài liệu:(.dwg)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]