Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CN-MB-01-10: Mặt bằng cấp nước

- CN-TD-01-05: Mặt bằng và trắc dọc tuyến ống cấp nước C1, C2

- CN-TD-01-21: Mặt bằng và trắc dọc tuyến ống cấp nước C3, C4

- CN-MC-01-03: Mặt cắt ngang điển hình

- CN-CT-01-02: Chi tiết hố van D150,D100

- CN-CT-03: Chi tiết trụ cứu hoả

- CN-CT-04: Chi tiết van xả cặn

- CN-CT-05: Chi tiết gối đỡ

- CN-CT-06: Chi tiết bảng khối lượng

*) Bảng tính

- Bảng tổng hợp khối lượng cấp nước

Định dạng tài liệu: (.dwg); (.xls)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 13.08.2020 | 17:00
Available in Ebook

Hạng mục Cấp nước – Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- CN-MB-01-10: Mặt bằng cấp nước

- CN-TD-01-05: Mặt bằng và trắc dọc tuyến ống cấp nước C1, C2

- CN-TD-01-21: Mặt bằng và trắc dọc tuyến ống cấp nước C3, C4

- CN-MC-01-03: Mặt cắt ngang điển hình

- CN-CT-01-02: Chi tiết hố van D150,D100

- CN-CT-03: Chi tiết trụ cứu hoả

- CN-CT-04: Chi tiết van xả cặn

- CN-CT-05: Chi tiết gối đỡ

- CN-CT-06: Chi tiết bảng khối lượng

*) Bảng tính

- Bảng tổng hợp khối lượng cấp nước

Định dạng tài liệu: (.dwg); (.xls)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]