Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- VT-01: Mặt bằng vị trí dự án

- BD-01-10: Bình đồ thiết kế tuyến

- AT-01-10: Bố trí an toàn giao thông tuyến

- MC-01-03: Mặt cắt ngang điển hình

- LH-01-02: Mặt bằng lát hè

- CT-01: Điển hình các chi tiết

- VS-01-02: Mặt bằng bố trí vạch sơn

- BB-01: Bản vẽ chi tiết biển báo

- TN-08-22: Trắc ngang thiết kế tuyến

- NG-01-10: Mặt bằng cao độ nút giao

*) Bảng tính

- Bảng tổng hợp khối lượng tuyến

- Bảng tổng hợp khối lượng nút

- Bảng tổng hợp khối lượng giao thông toàn tuyến

Định dạng tài liệu: (.dwg); (.xls)

 (nvt-upweb-Acvn11)

Date published: 13.08.2020 | 14:02
Available in Ebook

Hạng mục: Giao thông – Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công cho khu công nghiệp

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- VT-01: Mặt bằng vị trí dự án

- BD-01-10: Bình đồ thiết kế tuyến

- AT-01-10: Bố trí an toàn giao thông tuyến

- MC-01-03: Mặt cắt ngang điển hình

- LH-01-02: Mặt bằng lát hè

- CT-01: Điển hình các chi tiết

- VS-01-02: Mặt bằng bố trí vạch sơn

- BB-01: Bản vẽ chi tiết biển báo

- TN-08-22: Trắc ngang thiết kế tuyến

- NG-01-10: Mặt bằng cao độ nút giao

*) Bảng tính

- Bảng tổng hợp khối lượng tuyến

- Bảng tổng hợp khối lượng nút

- Bảng tổng hợp khối lượng giao thông toàn tuyến

Định dạng tài liệu: (.dwg); (.xls)

 (nvt-upweb-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]