0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.pdf)

- Mục tiêu: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước. Phát huy giá trị tốt đẹp và truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới. Đẩy mạnh phát triển toàn diện, đồng bộ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch đến các nước. Tăng mức hưởng thụ văn hóa, thể dục thể thao cho nhân dân. Phát huy các nguồn lực xã hội hóa trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Phát triển sâu rộng thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, giữ vững an ninh trật tự, môi trường vệ sinh các khu, điểm du lịch. Kêu gọi đầu tư các dự án Quốc tế cho du lịch.

- Thời điểm lập báo cáo: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi