0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 5 năm 2021 - 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file  (.doc)

- Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chỉ thị số 3110/CT-BNN-KH ngày 08/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021-2025; Thực hiện Văn bản số 4901/UBND-VP ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* Thời điểm lập Báo cáo kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 5 năm 2021 - 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 5 năm 2021 – 2025 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi