0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

- Căn cứ: Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 636/QĐ-SNN-KH ngày 29/12/2015;

- Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa V; Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện các nội dung được UBND tỉnh giao vào Chương trình công tác số 01/CTr-SNN-KH ngày 21/3/2016.

* Thời điểm lập Báo báo tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi