0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

- Căn cứ: Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017; Sở Nông nghiệp và PTNT đã phân giao chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc tại Quyết định số 535/QĐ-SNN-KH ngày 30/12/2016;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Kết luận số 14-KL/TU ngày 05/12/2016 Hội nghị lần thứ sáu ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Chương trình công tác năm 2017 số 01/CTr-SNN-KH ngày 21/02/2017, đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tại văn bản số 710/SNN-KH ngày 15/3/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và triển khai hoạch năm 2018.

* Thời điểm lập Báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi