BG-Bài giảng kết cấu bê tông dự ứng lực
Date published: 20.02.2014 | 09:26
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Bài giảng kết cấu bê tông dự ứng lực

BG-Bài giảng kết cấu bê tông dự ứng lực
Chủ biên: Ngô Đăng Quang
Bài giảng gồm các nội dung  sau : 
Chương 1: Tổng quan về bê tông dự ứng lực.

Chương 2: Công nghệ dự ứng lực.

Chương 3: Cốt dự ứng lực.

Chương 4: Ứng xử chịu lực của kết cấu bê tông dự ứng lực.

Chương 5: Tính toán nội lực trong bê tông do dự ứng lực.

Chương 6: Tính toán ứng sử chịu lực của các cấu kiện bê tông dự ứng lực

Chương 7: Thiết kế kháng uốn.

Chương 8: Thiết kế kháng cắt và xoắn.

Chương 9: Thiết kế cấu tạo.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]