Diện tích phường: 12ha

Thành phần hồ sơ :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-Phần bản vẽ

2-Phần thuyết minh

(b)

Date published: 07.06.2016 | 09:31
Available in Ebook
Quy hoạch chi tiết
300 EP

Quy hoạch chi tiết Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tại Khe Giang

Diện tích phường: 12ha

Thành phần hồ sơ :

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

1-Phần bản vẽ

2-Phần thuyết minh

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]