0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Bắc Sơn - thành phố Uông Bí

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.doc), (.dwg)

- Phát triển giáo dục và đào tạo được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, GD-ĐT có nhiệm vụ nâng cao dân trí và xây dựng lực lượng lao động có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển KT -XH. Vì vậy, việc xây dựng quy hoạch mạng lưới trường, lớp các ngành bậc học trong hệ thống giáo dục và đào tạo Uông Bí đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là yêu cầu cấp thiết nhằm chuẩn bị cho những chuyển biến tích cực hơn trong thời kỳ mới.

- Được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 7989/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Bắc Sơn - thành phố Uông Bí: năm 2017

- Mục tiêu của Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Bắc Sơn - thành phố Uông Bí là: Giúp giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất cho nhà trường; đáp ứng nhu cầu tối thiểu về phòng học cho học sinh của trường hiện còn đang thiếu phải học tạm phòng thư viện, đảm bảo cho học sinh có đủ những điều kiện thiết yếu nhất trong học tập, rèn luyện thể chất. Mục tiêu dài hạn: Nhằm phát triển giáo dục vào đào tạo theo định hướng đến năm 2020; từng bước đáp ứng nhu cầu về học tập cho học sinh toàn tỉnh, từ đó nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Bắc Sơn - thành phố Uông Bí

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Bắc Sơn - thành phố Uông Bí

+ Tờ trình Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 Trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí 

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng khu đất quy hoạch

+ Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

(huycuong-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi