0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2011 - 2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Huyện Điện Biên có 21 đơn vị hành chính cấp xã và với quy mô dân số 93.850 người (theo Nghị quyết số 815/NQ-UBTVQH14, ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Điện Biên) với 7 dân tộc chính (Kinh, Thái, Mông, …) cùng chung sống. Huyện có 154 km đường biên giới chung với nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, có cửa khẩu Quốc tế Tây Trang thông thương với nước bạn tại xã Na Ư và có cửa khẩu Quốc gia Huổi Puốc trên địa bàn xã Mường Lói

- Quy hoạch đất đai là công tác có ý nghĩa thực tiễn và khoa học, tạo tiền đề cho việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất từ cấp xã đến cấp huyện, tỉnh và toàn quốc nhằm giải quyết những tồn tại về ranh giới hành chính, chi tiết hoá được từng đơn vị sử dụng đất đai. Từ đó là cơ sở để giải quyết việc giao cấp đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai. Do đó quy hoạch đất đai là công tác rất quan trọng và cần thiết, là cơ sở cho việc thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai, làm căn cứ cho việc xây dựng pháp chế về quản lý đất đai.

- Được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Số: QĐ số 376/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Điện Biên

- Mục tiêu của Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021 - 2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: Tổ chức lại việc sử dụng đất theo hướng đầy đủ, hợp lý, có hiệu quả phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quỹ đất cho tất cả các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng an ninh, từng chủ sử dụng đất có lãnh thổ sử dụng đất cần thiết và được phân bổ hợp lý trên địa bàn huyện. Tạo lập cơ sở để quản lý thống nhất đất đai trong lãnh thổ và làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, ... theo đúng thẩm quyền. Làm căn cứ định hướng cho việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, phục vụ cho công tác quản lý đất đai một cách hợp lý, khoa học, tiết kiệm và có hiệu quả. Quy hoạch sử dụng đất còn tạo cơ sở cho việc tin học hóa các nguồn dữ liệu quy hoạch phục vụ quản lý, sử dụng đất. Làm cơ sở để UBND huyện cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các loại thuế có liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

* Thời điểm lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021 - 2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên : năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021 - 2030 huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên  

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi