0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Quy hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trong sự phát triển hài hoà, cân đối của từng địa phương và của đất nước theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quy hoạch sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước quản lý thống nhất toàn bộ đất đai theo hiến pháp và pháp luật, đảm bảo đất đai được sử dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả cao nhất.

- Huyện Phù Ninh có nhiều điều kiện để phát triển, mở rộng giao lưu với các vùng trong cả nước. Vì vậy việc khai thác nguồn lực từ đất đai sẽ đóng vai trò quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Việc lập quy hoạch sử dụng đất có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên địa bàn huyện. Do vậy cần thiết phải xây dựng quy hoạch sử dụng đất để tạo hành lang pháp lý cho việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất cũng như phục vụ các nhiệm vụ khác trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

- Thời điểm báo cáo: năm 2021

- Mục tiêu quy hoạch: Xác định cụ thể diện tích các loại đất sử dụng vào các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến từng đơn vị hành chính cấp xã của huyện. Làm căn cứ pháp lý cho việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi