0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Về điều kiện tự nhiên của Bà Rịa-Vũng Tàu trong giai đoạn qua không có sự biến đổi nhiều và đã được nêu đầy đủ trong nội dung quy hoạch Đề án “Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020 xét đến 2025” đã được UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt theo Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

- Mục tiêu Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Trên cơ sở chiến lược, quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cũng như các chuyên ngành công nghiệp của vùng KTTĐ phía Nam và Việt Nam để xây dựng các quan điểm, định hướng phát triển công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu hợp lý; Xác định cơ cấu, mục tiêu phát triển, nguồn lực cho ngành công nghiệp và các chuyên ngành công nghiệp thích ứng với các giai đoạn phát triển;Làm cơ sở phục vụ công tác chỉ đạo quản lý, hoạch định các chính sách phát triển công nghiệp của các cấp lãnh đạo của tỉnh.

* Thời điểm lập Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

+ Các bảng tính toán

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ: 

+ Bản đồ quy hoạch cụm công nghiệp

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi