0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Quy hoạch kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa góp phần quan trong việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nƣớc phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định. Quy hoạch kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện chức năng quản lý Nhà nƣớc chuyên ngành, là căn cứ quan trọng đểxây dựng chƣơng trình, kế hoạch đầu tƣ đồng bộ của ngành ĐTNĐ. Đồng thời làm cơ sở cho việc xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phƣơng, vùng lãnh thổ và quốc gia.

- Được phê duyệt tại: QĐ số 1829/QĐ-TTg  ngày 31/10/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Mục tiêu của Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là:: Phát triển kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa theo quy hoạch tổng thể và thống nhất trên cả nƣớc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Xây dựng kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa từng bƣớc đồng bộ, hiện đại cả về luồng tuyến, cảng bến, công nghệ quản lý, xếp dỡ, kết nối thuận lợi với các phƣơng thức khác nhằm tăng thị phần vận tải, giảm giá thành vận tải, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, đảm bảo ATGT và hạn chế ô nhiễm môi trường

* Thời điểm lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi