0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quy hoạch phát triển nghành thương mại đến năm 2020 - tỉnh Ninh Thuận

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

- Những yêu cầu phát triển trong tương lai của tỉnh Ninh Thuận đòi hỏi phải xây dựng Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 nhằm khai thác các lợi thế phát triển, thích ứng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận trong thời kỳ này.

- Nội dung Quy hoạch: Ngoài phần mở đầu và kết luận "Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020" được chia thành các chương cụ thể như sau:

   + Chương I: Tổng quan về hiện trạng và phương hướng phát triển kinh tế- xã hội

   + Chương II: Hiện trạng phát triển ngành thương mại tỉnh Ninh Thuận

   + Chương III: Phân tích, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ngành thương mại tỉnh Ninh Thuận

   + Chương IV: Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

   + Chương V: Biện pháp bảo vệ môi trường

   + Chương VI: Các chính sách, giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phát triển ngành Thương Mại đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận 2030 là: Giúp định hướng phát triển ngành thương mại trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế, phù hợp với  mục tiêu, định hướng  phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận trong thời kỳ đến năm 2020, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế, thương mại của cả nước và thế giới. Làm cơ sở để quản lý và lập kế hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Ninh Thuận.

- Thời điểm lập Quy hoạch phát triển ngành Thương Mại đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận 2030: năm 2014

- Được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh Quy hoạch phát triển ngành Thương Mại đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận 2030

- Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thương Mại đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận 2030

 (nvl-lva-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Tài liệu Không gồm file minh họa
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi