0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2030 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Điện Biên Phủ; Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện

- Mục tiêu của Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2030 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên là: Giúp ác định cụ thể diện tích các loại đất sử dụng vào các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố. Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến từng đơn vị hành chính các xã, phường của thành phố. Làm căn cứ pháp lý cho việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Thực hiện đầu tư triển khai các dự án, công trình thúc đẩy sự phát triển của các ngành; đảm bảo an ninh, quốc phòng; khai thác nguồn vốn và điều tiết các lợi ích từ đất; khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giải quyết các nhu cầu về nhà ở đất ở đảm bảo đời sống của nhân dân, ổn định kinh tế, an sinh xã hội. Đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai của các cấp, các ngành và của mọi tổ chức, gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố theo đúng pháp luật.

* Thời điểm lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2030 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Báo cáo thuyết minh quy hoạch đất giai đoạn 2021 - 2030 thành phố Điện Biên Phủ

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất 2021 – 2030

+ Bản vẽ quy hoạch nền thành phố Điện Biên Phủ

+ Sơ đồ quy hoạch Điện Biên Phủ

(huycuong-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi