0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam- tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

- Việc lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam đến năm 2020 được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (Khoản 3 Điều 7, Khoản 1 Điều 8 và Khoản 2, 3 Điều 9) và hướng dẫn tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương trên địa bàn toàn huyện có liên quan đến sử dụng đất.

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận là: Giúp rà soát, điều chỉnh, cụ thể hoá các chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh phân bổ cho huyện và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của huyện và cấp xã đến các đơn vị hành chính cấp xã. Xác định danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong 5 năm (2016-2020 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh 05 năm (2016-2020). Làm cơ sở pháp lý lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2016-2020 để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 (Điều 52 Luật Đất đai). Bảo vệ đất trồng lúa nước để giải quyết nhu cầu lương thực tại địa phương và góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Góp phần quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững. Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở, Ngành của tỉnh và địa phương trong quá trình quản lý, sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đề ra; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất 5 năm (2016-2020) của các ngành trên địa bàn huyện có hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Tờ trình HDND huyện Thuận Nam về việc thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Nam đến năm 2020

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

+ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi