TCVN 8735:2012 Đá xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng riêng của đá trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8727:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8726:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8724:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8723:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8722:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định các đặc trưng lún ướt của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8721:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8720:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định các đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 8719:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định các đặc trưng trương nở của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 4202:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]