Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính kết cấu sàn tầng 4 trụ sở các cơ quan tại Đà Nẵng
15 EP
Tính kết cấu theo phương pháp động lực học.
15 EP
Hướng dẫn sử phần mềm tính ổn định mái dốc SlopeW
15 EP
Hướng dẫn sử dụng Sap 2000
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]