Tiểu luận sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho các sinh viên đang và sẽ có ý định nghiên cứu về Giao thông bền Vững ở Việt Nam.
Date published: 19.09.2014 | 14:16
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng kết cấu hạ tầng Giao thông bền vững ơ Việt Nam

Tiểu luận gồm 7 phần

Phần I: Lời nói đầu

Phần II: Cơ sở khoa học để phát triển KCHT giao thông bền vững

Phần III: Cơ sở thực tiễn để phát triển KCHT giao thông bền vững

Phần IV: Các tiêu chí phát triển KCHT giao thông bền vững

Phần V: Thực trạng KCHT giao thông ở Việt Nam

Phần VI: Các khó khăn trong việc phát triển bền vững KCHT giao thông và một số giải pháp đã triển khai

Phần VII: Các chính sách và định hướng phát triển KCHT giao thông bền vững ở Việt Nam

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]