Chuyên đề trình bày một cách tổng quát về tình hình quản lý chất thải rắn đô thị một số nước tiên tiến trên thế giới, và các công nghệ xử lý CTRSH nói chung và phương pháp ủ, ổn định hiếu k
Date published: 24.09.2014 | 09:02
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Tình hình xử lý chất thải rắn đô thị trên thế giới

Tác giả: Nhóm sinh viên Lớp 07 M1

Trường Đai học Kiến Trúc Hà Nội

Chuyên đề trình bày một cách tổng quát về tình hình quản lý chất thải rắn đô thị một số nước tiên tiến trên thế giới, và các công nghệ xử lý CTRSH nói chung và phương pháp ủ, ổn định hiếu khí chất thải đô thị nói riêng.

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]