Mục tiêu của đề tài:

-          Thu thập chuỗi dữ liệu khi tượng, thủy văn, vùng ngập lụt dưới dạng không thời gian tại lưu vực sông Đăk Bla

-          Biên tập, chuyển đổi tập dữ liệu trên sang định dạng không thời gian

-          Trực quan hóa chuỗi dữ liệu khí tượng, thủy văn, vùng ngập lụt dưới dạng không thời gian tại lưu vực sông Đăk Bla

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Các kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/67 trang)

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 16:17
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Trực quan hóa dữ liệu GIS theo thời gian trường hợp áp dụng cho bài toán mô phỏng ngập lụt lưu vực sông Đăk Bla

Mục tiêu của đề tài:

-          Thu thập chuỗi dữ liệu khi tượng, thủy văn, vùng ngập lụt dưới dạng không thời gian tại lưu vực sông Đăk Bla

-          Biên tập, chuyển đổi tập dữ liệu trên sang định dạng không thời gian

-          Trực quan hóa chuỗi dữ liệu khí tượng, thủy văn, vùng ngập lụt dưới dạng không thời gian tại lưu vực sông Đăk Bla

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Các kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/67 trang)

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]