Mục tiêu của đề tài:

      Nhằm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng bản đồ thích nghi đất đai cho cây cao su tại huyện Đông Phú – tỉnh Bình Phước. Từ đó, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và đưa ra những định hướng quy hoạch sử dụng đất cho sự phát triển trồng cây cao su theo hướng hiệu quả -  bền vững hơn.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan cơ sở lý thuyết

Chương 3: Đặc điểm khu vực nghiên cứu

Chương 4: Phương pháp nghiên cứu

Chương 5: Kết quả nghiên cứu

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/53 trang

(ht-ntn)

Date published: 02.04.2015 | 10:33
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Mục tiêu của đề tài:

      Nhằm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng bản đồ thích nghi đất đai cho cây cao su tại huyện Đông Phú – tỉnh Bình Phước. Từ đó, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và đưa ra những định hướng quy hoạch sử dụng đất cho sự phát triển trồng cây cao su theo hướng hiệu quả -  bền vững hơn.

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan cơ sở lý thuyết

Chương 3: Đặc điểm khu vực nghiên cứu

Chương 4: Phương pháp nghiên cứu

Chương 5: Kết quả nghiên cứu

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/53 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]