Mục tiêu của đề tài:

-          Thu thập bản đồ sử dụng đất thành phố Kon Tum năm 2000, 2005, 2010

-          Gom nhóm các loại hình sử dụng đất thành phố Kon Tum năm 2000, 2005, 2010

-          Phân tích mô hình phân bố và xu hướng mở rộng không gian đô thị

-          Nhận định, tìm ra quy luật phát triển không gian đô thị

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang : (PDF/32 trang)

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 16:14
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS đánh giá xu hướng phát triển không gian đô thị thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000- 2010

Mục tiêu của đề tài:

-          Thu thập bản đồ sử dụng đất thành phố Kon Tum năm 2000, 2005, 2010

-          Gom nhóm các loại hình sử dụng đất thành phố Kon Tum năm 2000, 2005, 2010

-          Phân tích mô hình phân bố và xu hướng mở rộng không gian đô thị

-          Nhận định, tìm ra quy luật phát triển không gian đô thị

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang : (PDF/32 trang)

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]